Agrobiznes

Executive MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Agrobiznes nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia podyplomowe Executive MBA: Agrobiznes nadają uprawnienia do zakupu ziemi rolnej. Słuchacz po ich zakończeniu posiada wykształcenie rolnicze.

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: Agrobiznes jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania gospodarstwem rolnym, doskonalenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu i organizacji procesu produkcji rolno spożywczej. Wskazanie zasad funkcjonowania rynków rolnych, znajomości ekonomii produkcji rolnej czy produkcji, przechowywania i marketingu artykułów rolnych. Program studiów umożliwi Słuchaczom nabywanie umiejętności i kompetencje niezbędnych do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach związanych z rolnictwem. Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education. Studia nadają kwalifikacje rolnicze dające uprawnienia do zakupu ziemi rolnej, ubiegania się o dotacje dla młodego rolnika oraz uprawniają do przejęcia sukcesyjnego rodzinnych gospodarstw rolnych czy samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Organizacja studiów

  1. Studia trwają dwa semestry
  2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
  3. Ilość zjazdów: 10 (dwudniowe)
  4. Liczba godzin: 190
Executive MBA

Program studiów realizowany podczas II semestru

Na podstawie metod ekonomii i stwierdzonych przez nią prawidłowości procesów gospodarczych słuchacz dowie się jak badać związki i zależności ekonomiczne występujące w rolnictwie. Dowie się w jaki sposób przygotować się np. do analizy opłacalności produkcji rolnej.
Słuchacz posiądzie wiedzę z zakresu technologii wykorzystywanych przy produkcji zwierzęcej czy roślinnej. Zagadnienia te zostaną przybliżona na podstawie wybranych modeli organizacyjnych oraz popularnych upraw czy chowu wybranych zwierząt gospodarczych.
Słuchacz zapozna się ze strukturami biznesowymi obecnymi w przemyśle rolno-spożywczym. Analiza modeli biznesowych oraz struktur globalnych organizacji branży agro pozwoli na szersze spojrzenie na prowadzenie nowoczesnego biznesu w tej branży.
Przybliżone zostaną nowoczesne rozwiązania przechowalnictwa i logistyki wewnętrznej produktów rolno-spożywczych. Poruszony zostanie problem bezpieczeństwa żywności podczas procesu magazynowania. 
Przedstawiane zostaną założenia systemów bezpieczeństwa żywności działających na globalnym rynku międzynarodowym. Są to m.in. IFS Food, IFS Logistics, HACCP, ISO 22000.
Przedstawiane zostaną założenia systemów bezpieczeństwa żywności działających na globalnym rynku międzynarodowym. Są to m.in. GMP+ czy ISO 9001
Słuchacz zapozna się z systemami zarządzania gospodarką leśną i łańcuchem dostaw w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak PEFC czy FSC.
Przedstawione zostaną zagadnienia prawne związane z ustawodawstwem obowiązującym w sektorze rolno-spożywczym oraz szerokorozumianej produkcji rolnej. 
Słuchacz dowie się jakie formy wsparcia może otrzymać z krajowych i zagranicznych jednostek. Jakie są możliwości finansowania inwestycji czy produkcji w branży agro oraz otrzyma wiedzę w jakim zakresie pomocne mogą być instytucje takie jak KOWR, ARiMR czy ODR. 
Przedmiot przybliży problem funkcjonowania największych w Europie rynków hurtu rolno-spożywczego. Przedstawi modele funkcjonowania takich podmiotów w Polsce.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
pełne kwalifikacje rolnicze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109); Ustawą z dn. 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405, tekst ujednolicony); rozporządzeniem MRiRW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109); obwieszczenie MRiRW z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z dn. 23 kwietnia 2018 r., poz. 759) – wydany przez UNS

„Czas jest rzeczą stworzoną. Powiedzieć „nie mam czasu” to powiedzieć „nie chcę”

Lao Tzu

Aktualności