Coaching i mentoring

Executive MBA

Partner strategiczny kierunku Executive MBA: Coaching i mentoring

Nasze studia posiadają akredytacje:

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Coaching i mentoring nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia dają możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu z zakresu coachingu i mentoringu EMCC Global na poziomie EQA Practitioner

Organizacja studiów

 1. Studia trwają dwa semestry
 2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 3. Ilość zjazdów: 12 (dwudniowe)
 4. Liczba godzin: 230
Executive MBA

Program studiów - studia trwają 2 semestry

 • Definicja, rodzaje, tło historyczne,
 • Coaching a inne metody rozwojowe,
 • Podejście European Mentoring and Coachig Council – 25 lat badań,
 • Podstawowe zasady i paradygmaty coachingu,
 • Rozwój coacha i standardy europejskie,
 • Postawa coacha.
 • Trendy i metody pracy,
 • Kompetencje coacha i mentora,
 • Cele w coachingu,
 • Pytania coachingowe – główna metoda pracy coacha i mentora,
 • Feedback w coachingu,
 • Indywidualny odbiór rzeczywistości a umiejętność wycofywania „własnej mapy”,
 • Kontraktowanie i sesja kontraktowa,
 • Kodeks etyczny i działanie zgodnie z nim – dbałość o standardy i etykę.
 • Moje mocne strony i zasoby związane z pracą coachinową i nową rolą,
 • Obszary do rozwoju i praca nad nimi,
 • Przygotowanie się do roli świadomego profesjonalisty,
 • Uważność na innych uważność na siebie.
 • Nurty psychologii z których czerpie coaching i mentoring,
 • Koncepcje osobowości a rozwój osobisty,
 • Elementy psychologii uczenia się.
 • Kanały komunikacji, modalności i ich zastosowanie,
 • Praca w przestrzeni,
 • Pacing i Leading w coachingu,
 • Praca oparta na zasobach klienta – potencjał, cele, wartości i przekonania,
 • Mikrokomunikacja – obserwacja sygnałów niewerbalnych w coachingu,
 • Lingwistyka i jej znaczenie,
 • Poziomy komunikacji i analiza komunikatu na różnych poziomach,
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • Dysocjacja, asocjacja i metapoziom,
 • Planowanie działań w coachingu,
 • Action Plan jako metoda aktywizacji wewnętrznego potencjału,
 • Proces zmiany i jej etapy oraz sposoby interwencji,
 • Metoda pracy z dylematami,
 • Wzorce i zmiana nawyków,
 • Metaprogramy jako style naszej percepcji,
 • Mapy Myśli – jako metoda diagnozy i zmiany percepcji.
 • Praca z przekonaniami i metody zmiany przekonań z różnych nurtów psychologii i coachingu,
 • Relacje w obszarze zawodowym i prywatnym jako temat w coachingu – metody pracy z relacjami,
 • Metafora jako metoda pracy coachingowej,
 • Zastosowanie wizualizacji, obrazu, opowieści i przedmiotów w pracy z metaforą.
 • Mentoring – definicja, tło historyczne,
 • Założenia mentoringu,
 • Kompetencje Mentora, cechy, umiejętności i postawy,
 • Specyfika relacji mentor – mentee,
 • Przebieg procesu mentoringu.
 • Wdrażanie programów mentoringowych w organizacjach,
 • Cele, zadania i rola mentoringu w organizacjach,
 • Menedżer jako mentor,
 • Tworzenie przestrzeni i wsparcia dla mentoringu w organizacjach,
 • Warunki skuteczności budowania programów mentoringowych,
 • Dobre praktyki mentoringowe w kontekście rozwoju organizacyjnego.
 • Biznes coaching i executive coaching,
 • Coachingowy styl przywództwa,
 • Praktyki coachingu i mentoringu w roli szefa.
 • Dbałość o równowagę i rozwój,
 • Dobre standardy,
 • Ewaluacja w coachingu i mentoringu – metody,
 • Superwizja w pracy coacha i mentora,
 • Dalszy rozwój i Akredytacja europejska EIA.

Praktyczne ćwiczenia wszystkich technik poznanych w trakcie kursu, utrwalenie metod i modeli, ugruntowanie umiejętności dobierania metody pracy coachingowej do dylematu klienta. Dzień ten ma charakter grupowej superwizji uczącej dla przyszłych coachów i mentorów. Podsumowanie zdobytych kompetencji EMCC.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim
wydany przez Institute for Executive Development
EMCC Global na poziomie  EQA Practitioner – dodatkowa opłata EUR300 – dobrowolne

"Bądź tą właśnie zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie."

Mahatma Gandhi

Aktualności