Oświata

Executive MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Przywództwo i Zarządzanie w Oświacie nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia podyplomowe Executive MBA: Przywództwo i zarządzanie w oświacie nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt. 2 Rozporządzenia MEiN

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: Przywództwo i zarządzanie w oświacie jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania placówką oświatową, doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich w działaniach biznesowych, komunikowaniu, negocjowaniu czy sprawnym podejmowaniu decyzji strategicznych. Wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca bogate doświadczenie w przestrzeni zarządzania, umożliwia budowanie relacji biznesowych, nawiązanie sieci kontaktów a także umacnianie postaw kierunkujących Słuchaczy na współpracę w trakcie i po ukończeniu studiów. Studia umożliwiają bowiem kreowanie i wzmacnianie kompetencji przywódczych, rozwijają umiejętności analitycznego myślenia i zdolności negocjacyjne, a także przygotowują absolwentów do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami przywództwa edukacyjnego, zarządzania strategicznego, elementami prawa oświatowego i zarządzania oświatą, analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, kontroli zarządczej, zarządzania finansami publicznymi, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą, a także umiejętności zarządzania projektami. Studia nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt. 2 Rozporządzenia MEiN.

Organizacja studiów

  1. Studia trwają dwa semestry
  2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
  3. Ilość zjazdów: 10 (dwudniowe)
  4. Liczba godzin: 190
Executive MBA

Program studiów realizowany podczas II semestru

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa, wymagania państwa wobec szkół, stosowanie prawa powszechnego, struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych, zarządzanie finansami w szkole.
System edukacji w Polsce, analiza porównawcza systemów UE, nowe teorie, koncepcje i trendy edukacyjne.
Administrowanie szkołą/placówką edukacyjną, zarządzanie finansami publicznymi, kontrola zarządcza, polityka kadrowa, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne w szkole, interwencja w sytuacjach kryzysowych.
Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór pedagogiczny, projektowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia, rozwój kariery zawodowej pracowników.
Style przywódcze, zmiana jako proces, zarządzanie zmianą, grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa.
Marketing w oświacie – strategia rozwoju placówki oświatowej, marketing usług oświatowych, media w procesach komunikowania szkoły, etyka usług. profesjonalnych
Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, szkoła wobec wyzwań i zmiany paradygmatu, organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej, plany nauczania i arkusze organizacyjne, strategie efektywnego. uczenia się, badanie efektywności procesu uczenia się, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Mediacje i negocjacje w usługach edukacyjnych, umiędzynarodowienie placówki oświatowej, inspirowanie uczniów do aktywności społecznej, otoczenie placówki jako źródło szans, zagrożeń i ograniczeń,
IT w oświacie – wykorzystanie technologii w zarządzaniu i procesie kształcenia, programy wspomagające zarządzanie, TIK w pracy szkoły, usługi informatyczne, bezpieczeństwo w sieci, audyt legalności i bezpieczeństwo informacji, metody i techniki kształcenia na odległość

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz. 1661)  – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych

„Czas jest rzeczą stworzoną. Powiedzieć „nie mam czasu” to powiedzieć „nie chcę”

Lao Tzu

Aktualności