1
2
3
PlayPause
previous arrow
next arrow

Program studiów Executive MBA

Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence Business School – szwajcarską jednostkę z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu programów studiów, w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z zarządzaniem i najwyższymi kompetencjami managerskimi (Executive Education).

Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, elementami prawa gospodarczego prawa pracy, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą i rozwoju w przedsiębiorstwach, a także umiejętności zarządzania projektami.

Program studiów Executive MBA

Członkowie Zarządów (CEO) członkowie Rad Nadzorczych czy Dyrektorzy Finansowi (CFO) w swojej codziennej pracy stają przed trudnym wyzwaniem. Moduł/ Przedmiot ten wskaże odpowiedzialności i ryzyko prawne będące konsekwencją osób zarządzających
i nadzorujących spółki. Compliance w przedsiębiorstwie – zgodność z istniejącymi przepisami prawa.  

Słuchacze poznają podstawowe zasady ekonomii menedżerskiej, etapy procesu decyzyjnego, zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Zapoznają się również
z zasadami controlingu finansowego.

Twój głos i wizerunek jest twoja wizytówka. Co i jak mówić podczas wystąpień publicznych? Jak sposób wypowiedzi wpływa na twój odbiór, oraz jak widzi cię kamera?  Przedmiot poświęcony będzie tematyce kreowania wizerunku i marki osobistej

Przedmiot ten prezentuje czym jest strategia biznesowa i jak ją tworzyć. Wskazuje kierunki tworzenia i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Prezentuje techniki zarządzania strategicznego i modelowanie biznesowe jako narzędzie zarządzania strategicznego. Prezentowane będą nowoczesne podejście do planowania strategicznego i innowacji modelu biznesowego oraz strategia błękitnego oceanu.

Przedmiot wskazuje czym jest etyka biznesu i jaki ma wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Jak CSR rozwija się w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz jaką rolę odgrywa w administracji publicznej.  

Jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Przedmiot zaprezentuje typologie procesu zmian i podstawowe teorie zarządzania. Cykle i etapy życia organizacji oraz elementy gotowości do zmiany, role przywództwo i komunikacji w procesie zmiany.  Przedstawiona zostanie rola lidera i zespołu w procesie zmiany.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – wprowadzenie do marketingu i jego funkcji
w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie podstawowych zasad marketingu, wskazanie trendów oraz błędów poznawczych w marketingu. Słuchacze pozyskają wiedzę jak podejmować decyzje na podstawie analiz marketingowych, oraz jakie strategie i modele marketingowe stosować w przedsiębiorstwie.

Czym jest ład korporacyjny i jakie instrumenty nadzoru korporacyjnego występują. Poznamy modele ładu korporacyjnego w odniesieniu do Sp. z o.o. i S.A. dowiemy się jak globalizacja wpływa na ład nadzorczy i jakie są źródła jego regulacji. Jak zarządzać ryzykiem.

W ramach przedmiotu Słuchacz zapozna się z podstawami prawnymi niezbędnymi do działania przedsiębiorstwa. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia prawa handlowego, prawa inwestycyjnego czy elementy prawa zamówień publicznych.

Przedmiot prezentuje Słuchaczowi podstawy prawne z zakresu zatrudnienia, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników. Wskazuje możliwości rozwiązania umów o pracę. Rozróżnianie pojęć umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz podstawowych zasad zatrudnienia pracowników , a także elementy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  w miejscu pracy. Kontrakty w perspektywie Rad Nadzorczych i Członków Zarządu.   

Słuchacze będą mogli zapoznać się z pojęciem negocjacji  i komunikowania jako elementem niezbędnym do osiąganiu celów w życiu zawodowym. Wskazane zostaną modele negocjowania różnych kultur i ich cech charakterystyczne. O jakich elementach procesu negocjacyjnego nie możesz zapomnieć aby skutecznie negocjować i jakie są ich etapy. Zaprezentowana zostanie komunikacja i jej podstawowe bariery i błędy. Techniki aktywnego słuchania niezbędne w procesie komunikacji. Słuchacze dowiedzą się jak sprawić dobre wrażenie podczas rozmowy.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu mieniem państwowym i zasadach nadzoru korporacyjnego
w przedsiębiorstwach.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy coachingowej. Poznają rolę lidera w procesie zarządzania zespołem. Dowiedzą się kim jest przywódca i jakie są etapy jego rozwoju. Dowiedzą się jak budować zespół oparty na komunikacji.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostaną pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Słuchacz pozna podstawowe narzędzie Lean. Zapozna się z pojęciem optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o BPMN 2.0 oraz zarządzaniem systemami jakości
w przedsiębiorstwach. Słuchacz pozna założenia systemu Toyoty oraz narzędzia jakości wykorzystywane w nowoczesnych organizacjach. 

Słuchacze zapoznają się z elementami psychologii kierowania i przywództwa. Poznają psychologię decyzji menedżerskich. Wskazane zostaną konflikty i rola komunikacji
w organizacji.  Dowiedzą się czego potrzebują ludzie w organizacji i za czym podążają? Poznają rolę zarządzania i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Przedmiot prezentuje zasady protokołu dyplomatycznego i podstawy savoir vivre. Słuchacz pozna etykietę menedżera czyli zasady jak wzbudzić zaufanie do siebie i reprezentowanej firmy. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – zasada 30 sekund.

Słuchacze zapoznają się z zasadami projektowania i tworzenia modeli biznesowych
w organizacjach. Dowiedzą się jak wykorzystywać modele biznesowe w kreowaniu nowych strategii.  

Przedmiot prezentuje jak zarządzać kompetencjami w organizacji . Słuchacze dowiedzą się czym jest talent i jak zarządzać  talentami w organizacji – odkrywanie i wzmacnianie talentów. Zapoznają się z klasyczna strukturą HR.

Wykład prowadzony przez eksperta w wybranej, niszowej dziedzinie zawiązanej bezpośrednio w biznesem i zarządzaniem.

  • Czas trwania: 2 semestry / 190 godzin / 60 pkt ECTS
  • Tryb: niestacjonarne/hybrydowe/online
  • Zajęcia realizowane są w weekendy (Sb – Nd), obejmują 10 dwudniowych zjazdów (160h zajęć dydaktycznych) oraz Case Study (30h pracy praktycznej Słuchacza). Proponujemy elastyczne podejście do nauki. Zajęcia mogą być realizowane zarówno stacjonarnie jak i on-line
  • Warunki ukończenia: zaliczenie przedmiotów
    w toku studiów oraz przygotowanego w ramach projektu Case Study, który przedstawiany jest komisji egzaminacyjnej.