Dyplom MBA

Dokumenty jakie otrzymasz po zakończeniu studiów

Po zakończeniu studiów Słuchacz otrzymuje następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych

Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA wydany przez jednostkę akredytującą

Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii

Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA wydany przez UNS

Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych

„Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy.“

Ralph Waldo Emerson

Aktualności