Studia Executive MBA

program szyty na miarę

Studia Executive Master of Business Administration (EMBA) trwają 1 rok (2 semestry – 400 godzin dydaktycznych) i są ukierunkowane do osób z bogatym doświadczeniem zawodowym, które dążą do dalszego rozwoju kariery na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Program ten oferuje pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, strategii biznesowej, finansów, marketingu i innych kluczowych obszarów, które przydatne są przy podejmowaniu strategicznych decyzji w biznesie oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w biznesie.
Absolwent studiów MBA otrzymuje 30 punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
W naszym programie MBA wdrażamy dobre praktyki edukacyjne, zgodnie z wymogami szwajcarskiej akredytacji, aby zapewnić naszym studentom wysoki poziom nauczania i przygotować ich do skutecznego działania w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowej edukacji menedżerskiej, która pozwoli naszym absolwentom odnosić sukcesy jako liderzy i innowatorzy w swoich dziedzinach zawodowych.

Oferujemy dwa tryby studiowania

tryb studiowania stacjonarny
Słuchacz 80% zajęć kontaktowych odbywa w ramach zajęć w czasie rzeczywistym w sali wykładowej, 20% zajęć odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie online MS Team.
Pozostałe punkty ECTS słuchacz zdobywa w ramach pracy własnej, na udostępnionej platformie edukacyjnej w trybie asynchronicznym, wykonywaniu zadań i ćwiczeń zleconych przez wykładowców oraz/lub poprzez zaliczenie doświadczenia zawodowego.
tryb studiowania hybrydowy
Słuchacz 20% zajęć kontaktowych odbywa w ramach zajęć w czasie rzeczywistym w sali wykładowej, 80% zajęć odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie online MS Team.
Pozostałe punkty ECTS słuchacz zdobywa w ramach pracy własnej, na udostępnionej platformie edukacyjnej w trybie asynchronicznym, wykonywaniu zadań i ćwiczeń zleconych przez wykładowców oraz/lub poprzez zaliczenie doświadczenia zawodowego.
Zewnętrzny audyt jakości zaliczony na
Tylu słuchaczy oceniło pozytywnie naszych wykładowców
Tak oceniliście jakość obsługi
Tylu z was oceniło pozytywnie atmosferę
Tak oceniliście jakość połączenia on-line
Tak oceniliście naszą infrastrukturę w Łodzi
Tak oceniliście możliwość inetrakcji z naszą administracją
Tylu z Was wybrałoby nas ponownie

Opracowano na podstawie analizy ankiet walidacyjnych wypełnianych w 2022 roku

Semestr pierwszy

Ekonomia managerska to przedmiot, który integruje teorię ekonomii z praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem. Celem kursu jest wyposażenie studentów w narzędzia analityczne i wiedzę niezbędną do podejmowania efektywnych decyzji biznesowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym

Przedmiot "Wyzwania Biznesu w Kontekście Cyberbezpieczeństwa" ma na celu wprowadzenie studentów do kluczowych aspektów zarządzania cyberbezpieczeństwem w nowoczesnych organizacjach. W dobie cyfrowej transformacji, ochrona danych i systemów informatycznych stała się priorytetem dla przedsiębiorstw. Kurs koncentruje się na identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka oraz wdrażaniu strategii i rozwiązań mających na celu zabezpieczenie zasobów cyfrowych firmy.

Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne narzędzia i metody zarządzania cyberbezpieczeństwem, a także dowiedzą się, jak integrować te aspekty z codziennymi operacjami biznesowymi. W ramach kursu analizowane będą studia przypadków z różnych branż, które ilustrują skuteczne strategie cyberbezpieczeństwa oraz wyzwania związane z ich wdrożeniem.

Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym to proces identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą. Celem tego działania jest minimalizacja negatywnych skutków nieprzewidywalnych zdarzeń, które mogą wpłynąć na finanse i operacje firmy. W ramach zarządzania ryzykiem ekonomicznym, przedsiębiorstwa starają się ocenić potencjalne zagrożenia, opracować strategie redukcji ryzyka oraz działać w sposób, który umożliwi im osiągnięcie stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych. To ważny obszar zarządzania, który pozwala firmom lepiej planować i reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Członkowie Zarządów (CEO) członkowie Rad Nadzorczych czy Dyrektorzy Finansowi (CFO) w swojej codziennej pracy stają przed trudnym wyzwaniem. Przedmiot ten wskaże odpowiedzialności i ryzyko prawne będące konsekwencją osób zarządzających i nadzorujących spółki. Compliance w przedsiębiorstwie – zgodność z istniejącymi przepisami prawa.  

Słuchacze poznają podstawowe zasady ekonomii menedżerskiej, etapy procesu decyzyjnego, zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Zapoznają się również
z zasadami controlingu finansowego.

Twój głos i wizerunek jest twoja wizytówka. Co i jak mówić podczas wystąpień publicznych? Jak sposób wypowiedzi wpływa na twój odbiór, oraz jak widzi cię kamera?  Przedmiot poświęcony będzie tematyce kreowania wizerunku i marki osobistej

Przedmiot ten prezentuje czym jest strategia biznesowa i jak ją tworzyć. Wskazuje kierunki tworzenia i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o nowoczesne metody zarządzania ryzykiem w organizacji. Prezentuje techniki zarządzania strategicznego i modelowanie biznesowe jako narzędzie zarządzania strategicznego. Prezentowane będą nowoczesne podejście do planowania strategicznego i innowacji modelu biznesowego oraz strategia błękitnego oceanu.

Jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Przedmiot zaprezentuje typologie procesu zmian i podstawowe teorie zarządzania. Cykle i etapy życia organizacji oraz elementy gotowości do zmiany, role przywództwo i komunikacji w procesie zmiany.  Przedstawiona zostanie rola lidera i zespołu w procesie zmiany.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – wprowadzenie do marketingu i jego funkcji
w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie podstawowych zasad marketingu, wskazanie trendów oraz błędów poznawczych w marketingu. Słuchacze pozyskają wiedzę jak podejmować decyzje na podstawie analiz marketingowych, oraz jakie strategie i modele marketingowe stosować w przedsiębiorstwie.

Czym jest ład korporacyjny i jakie instrumenty nadzoru korporacyjnego występują. Poznamy modele ładu korporacyjnego w odniesieniu do Sp. z o.o. i S.A. dowiemy się jak globalizacja wpływa na ład nadzorczy i jakie są źródła jego regulacji. Jak zarządzać ryzykiem.

Słuchacze będą mogli zapoznać się z pojęciem negocjacji  i komunikowania jako elementem niezbędnym do osiąganiu celów w życiu zawodowym. Wskazane zostaną modele negocjowania różnych kultur i ich cech charakterystyczne. O jakich elementach procesu negocjacyjnego nie możesz zapomnieć aby skutecznie negocjować i jakie są ich etapy. Zaprezentowana zostanie komunikacja i jej podstawowe bariery i błędy. Techniki aktywnego słuchania niezbędne w procesie komunikacji. Słuchacze dowiedzą się jak sprawić dobre wrażenie podczas rozmowy.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu mieniem państwowym i zasadach nadzoru korporacyjnego
w przedsiębiorstwach.

Przedmiot "Zarządzanie ESG w Biznesie" ma na celu wprowadzenie studentów MBA do kluczowych aspektów zarządzania środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego (ESG). Kurs koncentruje się na znaczeniu ESG w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, wpływie na wartość firmy oraz długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju.

Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne narzędzia i metody wykorzystywane w zarządzaniu ESG, a także dowiedzą się, jak integrować te aspekty z codziennymi operacjami biznesowymi. W ramach kursu analizowane będą studia przypadków z różnych branż, które ilustrują skuteczne strategie ESG oraz wyzwania związane z ich wdrożeniem.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostaną pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Semestr drugi

Przedmiot "Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Biznesie" jest zaprojektowany, aby wprowadzić studentów w świat sztucznej inteligencji (AI) i jej praktyczne zastosowania w różnych aspektach działalności biznesowej. W trakcie kursu, studenci poznają podstawowe pojęcia związane z AI, w tym uczenie maszynowe, analizę danych, automatyzację procesów oraz przetwarzanie języka naturalnego.

Kurs składa się z wykładów teoretycznych oraz praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję pracować na rzeczywistych danych i case studies. Dzięki temu, studenci nauczą się, jak identyfikować możliwości wdrożenia AI w firmie, jak planować i realizować projekty AI, oraz jakie są etyczne i społeczne aspekty związane z wykorzystaniem tej technologii.

Zarządzanie rynkami kapitałowymi to dziedzina, która koncentruje się na analizie i zarządzaniu inwestycjami w instrumenty finansowe dostępne na rynkach kapitałowych, takie jak akcje, obligacje, surowce czy inne instrumenty pochodne. Głównym celem zarządzania rynkami kapitałowymi jest osiągnięcie jak najlepszych wyników inwestycyjnych przy określonym poziomie ryzyka. Podmioty zajmujące się tym obszarem starają się dokładnie analizować trendy rynkowe, analizować wskaźniki finansowe firm, oceniać ryzyko inwestycyjne oraz podejmować decyzje inwestycyjne zgodnie z zdefiniowaną strategią inwestycyjną. Zarządzanie rynkami kapitałowymi jest istotne zarówno dla firm, inwestorów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych, które dążą do efektywnego pomnażania swojego kapitału na rynkach finansowych.

Przedmiot wskazuje czym jest etyka biznesu i jaki ma wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Jak CSR rozwija się w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz jaką rolę odgrywa w administracji publicznej.

W ramach przedmiotu Słuchacz zapozna się z podstawami prawnymi niezbędnymi do działania przedsiębiorstwa. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia prawa handlowego, prawa inwestycyjnego czy elementy prawa zamówień publicznych.

Przedmiot prezentuje Słuchaczowi podstawy prawne z zakresu zatrudnienia, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników. Wskazuje możliwości rozwiązania umów o pracę. Rozróżnianie pojęć umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz podstawowych zasad zatrudnienia pracowników , a także elementy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Kontrakty w perspektywie Rad Nadzorczych i Członków Zarządu.

Przedmiot "Nowoczesne technologie w pracy managera" ma na celu zapoznanie studentów z najnowszymi narzędziami i technologiami, które wspierają zarządzanie i zwiększają efektywność pracy managerów. Kurs koncentruje się na zrozumieniu, jak technologie takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, zarządzanie projektami, komunikacja i współpraca cyfrowa mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów biznesowych, podejmowania decyzji oraz zwiększania konkurencyjności organizacji.

Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii w zarządzaniu. Kurs obejmuje również analizę case studies, które ilustrują skuteczne wykorzystanie technologii w różnych sektorach biznesu.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostaną pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Słuchacz pozna podstawowe narzędzie Lean. Zapozna się z pojęciem optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o BPMN 2.0 oraz zarządzaniem systemami jakości w przedsiębiorstwach. Słuchacz pozna założenia systemu Toyoty oraz narzędzia jakości wykorzystywane w nowoczesnych organizacjach.

Przedmiot "Systemy Zarządzania ISO" ma na celu wprowadzenie studentów do międzynarodowych standardów zarządzania, ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kurs obejmuje szeroką gamę norm ISO, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), oraz ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji).

W trakcie kursu, studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne zastosowania systemów zarządzania ISO w różnych branżach. Będą również mieli okazję do analizy case studies, które pokazują, jak skutecznie wdrażać i utrzymywać systemy zarządzania zgodne z normami ISO.

Słuchacze zapoznają się z elementami psychologii kierowania i przywództwa. Poznają psychologię decyzji menedżerskich. Wskazane zostaną konflikty i rola komunikacji w organizacji. Dowiedzą się czego potrzebują ludzie w organizacji i za czym podążają? Poznają rolę zarządzania i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Słuchacze zapoznają się z zasadami projektowania i tworzenia modeli biznesowych
w organizacjach. Dowiedzą się jak wykorzystywać modele biznesowe w kreowaniu nowych strategii.

Przedmiot prezentuje jak zarządzać kompetencjami w organizacji . Słuchacze dowiedzą się czym jest talent i jak zarządzać talentami w organizacji – odkrywanie i wzmacnianie talentów. Zapoznają się z klasyczna strukturą HR

Przedmiot prezentuje zasady protokołu dyplomatycznego i podstawy savoir vivre. Słuchacz pozna etykietę menedżera czyli zasady jak wzbudzić zaufanie do siebie i reprezentowanej firmy. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – zasada 30 sekund.

 

Wykład prowadzony przez eksperta w wybranej, niszowej dziedzinie zawiązanej bezpośrednio w biznesem i zarządzaniem.

Organizacja studiów
semestry
nasze studia Executive MBA trwają jeden rok
punktów ECTS
Ilość godzin dydaktycznych
godzin kontaktowych
zajęcia w czasie rzeczywistym z najlepszymi wykładowcami
godzin pracy własnej
projekty, kursy asynchroniczne na platformie edukacyjnej UNS, praca dyplomowa,, zapoznanie się z literaturą, etc.
Najczęściej zadawane pytania
Czym różnią się studia MBA od Executive MBA?
Studia Executive MBA, które realizowane są przez UNS, są przeznaczone dla managerów z większym doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami zarządczymi. Stąd program studiów to skondensowana wiedza managerska realizowana podczas dwóch semestrów studiów.
Studia MBA natomiast skierowane są do osób nieposiadających doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub takich, które zaczynają karierę na stanowiskach kierowniczych. Studia te zazwyczaj trwają 2 lata, a w ich programie znajdują się również ogólne przedmioty wprowadzające młodego managera w świat zarządzania.
Czy mogę otrzymać dofinansowanie do studiów MBA/EMBA?
Oczywiście!
Wszystkie informacje dotyczące dofinansowania studiów MBA na poziomie Executive znajdziecie Państwo w zakładce: dofinansowanie
Czy w trakcie studiów MBA/EMBA mogę uzyskać dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia?
Tak, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet kursów i szkoleń dodatkowych, które mogą być realizowane w trakcie trwania studiów Executive MBA.
Rodzaje kursów oraz zasady ich realizacji znajdują się w zakładce uprawnienia dodatkowe  

Kursy odbywają się stacjonarnie lub hybrydowo jedynie kiedy zbierze się grupa minimum 12 uczestników. 

Czy muszę profilować studia MBA/EMBA?
Nie, standardowo słuchacz realizuje program Executive Master of Business Administration.
Jego szczegółowy program przedstawiono powyżej.

"Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć."

Domostenes

Aktualności